Skip to content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: J. OTTENHEIJM.COM B.V.

J. Ottenheijm.com B.V. is een handelsnaam van de besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Helmond en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 71940634.

ARTIKEL 2: OPDRACHT WEBDESIGN​

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door of namens J. Ottenheijm.com B.V. is aanvaard en zijn tevens van toepassing op alle aanvullende of vervolg-opdrachten die J. Ottenheijm.com B.V. uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van de opdrachtgever, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor J. Ottenheijm.com B.V. alleen bindend indien en voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met nadrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. J. Ottenheijm.com B.V. is gehouden tot het betrachten van de zorg van een redelijk bekwame opdrachtnemer. J. Ottenheijm.com B.V. voert de opdracht uit op een haar passend tijdstip. In de offerte of onderhandelingen opgenomen termijnen en/of levertijden zijn slechts indicatief, tenzij anders aangegeven.
Eventuele wijzigingen in de opdracht gelden pas na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door J. Ottenheijm.com B.V. per e-mail. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart J. Ottenheijm.com B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door J. Ottenheijm.com B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 3: (BEPERKING VAN) AANSPRAKELIJKHEID​

Iedere aansprakelijkheid van J. Ottenheijm.com B.V., haar bestuurders en haar werknemers is beperkt tot het door haar gefactureerde bedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Mocht, om welke reden dan ook, deze geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geen stand houden, dan zal de aansprakelijkheid geacht worden te zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door J. Ottenheijm.com B.V. afgesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van J. Ottenheijm.com B.V. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien na ontdekking van de schade deze niet met bekwame spoed schriftelijk aan J. Ottenheijm.com B.V. is gemeld en in ieder geval zodra twaalf maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis, waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor J. Ottenheijm.com B.V. aansprakelijk is te houden. J. Ottenheijm.com B.V. is nimmer aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens J. Ottenheijm.com B.V. Iedere opdracht die aan J. Ottenheijm.com B.V. is verstrekt impliceert de bevoegdheid van J. Ottenheijm.com B.V. om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. J. Ottenheijm.com B.V. is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van J. Ottenheijm.com B.V.
De opdrachtgever vrijwaart J. Ottenheijm.com B.V. nadrukkelijk tegen alle mogelijke aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand hieronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die J. Ottenheijm.com B.V. voor de opdrachtgever verricht of heeft verricht.
Alle kosten die J. Ottenheijm.com B.V. moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de opdrachtgever aan J. Ottenheijm.com B.V. worden vergoed.

Voor eventueel overeengekomen eigen beheer, update of aanpassingen door opdrachtgever verstrekt J. Ottenheijm.com B.V. de benodigde informatie indien zo overeengekomen. Alle acties die opdrachtgever zelf uitvoert, vallen onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 4: DECLARATIE​

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het overeengekomen bedrag, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven voor overeengekomen meerwerk. 50% van het overeengekomen bedrag brengt J. Ottenheijm.com B.V. voor aanvang van de werkzaamheden in rekening. De resterende 50% van het overeengekomen bedrag brengt J. Ottenheijm.com B.V. in rekening nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar alvorens de website of webshop online wordt gezet, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven voor overeengekomen meerwerk. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Declaraties van J. Ottenheijm.com B.V. zijn acht dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten door de opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is J. Ottenheijm.com B.V. bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, waaronder bij hosting in ieder geval ook wordt verstaan – maar niet beperkt tot – het “offline” halen van de betreffende website(s), en is de opdrachtgever terstond de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van €250,-. Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft is J. Ottenheijm.com B.V. bevoegd haar werkzaamheden te staken.

ARTIKEL 5: AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HOSTING​

J. Ottenheijm.com B.V. levert tevens hosting- en aanverwante diensten. Uitsluitend de in de offerte vermelde omschrijving van de hostingdiensten en daarbij behorende prijzen zijn bindend. De acceptatie van de offerte leidt tot een overeenkomst tussen J. Ottenheijm.com B.V. en opdrachtgever op het moment van ontvangst daarvan door J. Ottenheijm.com B.V. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan opdrachtgever binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden middels mededeling daarvan aan J. Ottenheijm.com B.V., tenzij opdrachtgever een hostingdienst reeds in gebruik heeft genomen of toestemming heeft gegeven werkzaamheden daartoe te verrichten. Opzegtermijn van hosting en bijbehorende diensten zoals domeinnamen en SSL certificaten is één maand voor de volgende periode van 1 jaar. Het recht bestaat ook niet met betrekking tot registratie van domeinnamen. Alle wijzigingen in de uitvoering van hostingdiensten op verzoek van opdrachtgever of noodzakelijk door omstandigheden worden als meerwerk beschouwd en extra kosten tegen het daaraan te besteden aantal uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven bij opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de hostingdienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van J. Ottenheijm.com B.V., zal J. Ottenheijm.com B.V. zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken, alsmede toegang tot opgeslagen gegevens, te realiseren. J. Ottenheijm.com B.V. biedt echter geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. J. Ottenheijm.com B.V. spant zich daarnaast in om gebruikte systemen en software up-to-date te houden, maar is daarvoor afhankelijk van haar leverancier(s).
J. Ottenheijm.com B.V. is dan ook gerechtigd een update uit te stellen totdat die afdoende getest en geëvalueerd is en door J. Ottenheijm.com B.V. voor installatie gereed wordt geacht. J. Ottenheijm.com B.V. maakt regelmatig reservekopieën van door opdrachtgever op systemen van J. Ottenheijm.com B.V. of ingeschakelde derden opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden.
Deze reservekopieën worden alleen gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen door J. Ottenheijm.com B.V. zelf en worden niet ter beschikking gesteld, afgezien van zeer bijzondere gevallen en tegen betaling van het dan geldende tarief. Indien het maken van backups als hostingdienst uitdrukkelijk is overeengekomen worden de gemaakte reservekopieën wel aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen maximale omvang van het dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit te respecteren. Bij overschrijding kan J. Ottenheijm.com B.V. verder gebruik van de betreffende hostingdienst beperken of blokkeren, dan wel daarvoor een extra bedrag in rekening brengen aan de hand van op dat moment gehanteerde bedragen voor extra dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit. J. Ottenheijm.com B.V. zal informatie over dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit op verzoek van opdrachtgever verschaffen en zoveel mogelijk tijdig waarschuwen voor overschrijding van de overeengekomen maximale omvang. J. Ottenheijm.com B.V. houdt zich beschikbaar voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. Tijden van beschikbaarheid en responstijden zijn te vinden op de website www.jottenheijm.com.
J. Ottenheijm.com B.V. zal benodigde software installeren en/of configureren op systemen onder beheer van J. Ottenheijm.com B.V.
Opdrachtgever dient zelf overige software te installeren, de benodigde licenties daarvoor af te nemen en beiden up-to-date te houden, tenzij zij hiervoor een separate overeenkomst met J. Ottenheijm.com B.V. aangaat. Opdrachtgever vrijwaart J. Ottenheijm.com B.V. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, tenzij dit aanspraken betreft over installaties of licenties geleverd door J. Ottenheijm.com B.V. Opdrachtgever mag geen informatie opslaan of verspreiden in strijd met de wet of de algemene voorwaarden. Daaronder wordt in ieder geval verstaan informatie die strafbare vormen van pornografie bevat, smadelijk, lasterlijk, racistisch, discriminerend of haatzaaiend of inbreuk maakt op rechten van derden (o.a. auteursrechten, merkrechten en portretrecht).
Daarnaast is het opdrachtgever verboden handelingen te verrichten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit J. Ottenheijm.com B.V., overige gebruikers van de hostingdiensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen. Het is J. Ottenheijm.com B.V. toegestaan registraties bij te houden van het gebruik van de hostingdiensten om zo de werking van haar systemen te kunnen beoordelen en verbeteren en overtredingen door opdrachtgevers te signaleren. Bij overtreding van opgenomen verboden naar de mening van J. Ottenheijm.com B.V. is zij gerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om die situatie te beëindigen of de impact te beperken. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice en takedown”-beleid zoals op de website www.jottenheijm.com vermeld. Indien voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen door opdrachtgever jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van persoonsgegevens van de betreffende opdrachtgever is J. Ottenheijm.com B.V. gerechtigd de persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. Ook deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice-Takedown”-beleid van J. Ottenheijm.com B.V. De overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten wordt aangegaan voor een termijn van één jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met wederzijds goedvinden. Bij het uitblijven van een opzegging per e-mail waarin gebruik wordt gemaakt van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de overeenkomst wordt de overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Indien opdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zal met betrekking tot de overeenkomst voor hostingdiensten jaarlijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen, waarvoor J. Ottenheijm.com B.V. een factuur zal versturen. Eventueel aanvullende variabele bedragen worden maandelijks achteraf bij factuur in rekening gebracht en door opdrachtgever voldaan. J. Ottenheijm.com B.V. heeft te allen tijde het recht haar tarieven voor hostingdiensten periodiek te wijzigen. Opdrachtgever zal bij verhoging van de tarieven ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte worden gesteld. Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10% inhoudt of indien een wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst met betrekking tot hostingdiensten, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de verhoging van de tarieven te beëindigen. Opdrachtgever wordt geacht gewijzigde tarieven te hebben geaccepteerd indien er acht dagen zijn verstreken na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden, waarin gewijzigde tarieven zijn opgenomen en waartegen door opdrachtgever binnen die termijn niet is geprotesteerd.

ARTIKEL 6: INTELLECTUEEL EIGENDOM​

Intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de opdracht of hostingdienst door J. Ottenheijm.com B.V. ter beschikking gestelde werken (zoals software, scripts, teksten of afbeeldingen) berusten uitsluitend bij J. Ottenheijm.com B.V. of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. Verder zal opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Deze gebruiksrechten voor ter beschikking gestelde werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is daarnaast zelf verantwoordelijk voor door hem ter beschikking gestelde of gebruikte materialen en verklaart daartoe, eventueel middels benodigde toestemming, rechthebbende te zijn voor het gebruik van die werken.
Opdrachtgever vrijwaart J. Ottenheijm.com B.V. uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken wegens inbreuk op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot rechten van Intellectuele Eigendom, en eventuele kosten en schade die J. Ottenheijm.com B.V. daardoor moet maken of lijdt.

ARTIKEL 7: WIJZIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN​

J. Ottenheijm.com B.V. kan op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn op grond van gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan geen bezwaar worden gemaakt. J. Ottenheijm.com B.V. is daarnaast eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Hierover zal J. Ottenheijm.com B.V. ten minste één maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen van kracht zullen worden opdrachtgever informeren.
Indien opdrachtgever binnen die maand bezwaar maakt tegen de aanpassingen of uitbreidingen zal J. Ottenheijm.com B.V. overwegen of zij alsnog van de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen wenst af te zien en opdrachtgever conform berichten. Indien J. Ottenheijm.com B.V. de aanpassingen of uitbreidingen ondanks het bezwaar wenst door te voeren, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de aanpassingen of uitbreidingen te beëindigen.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE​

Op alle tussen J. Ottenheijm.com B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen uit deze overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant, onverminderd het recht van J. Ottenheijm.com B.V. om een keuze te maken voor de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN​

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.jottenheijm.com en worden op aanvraag kosteloos verstrekt. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dat de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. In dat geval zal J. Ottenheijm.com B.V. een vervangende bepaling voorstellen waarmee, zoveel rechtens mogelijk, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.